Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Nazwa i charakter Fundacji

 1. FUNDACJA ?Z OTWARTYM SERCEM…? IM. ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA (zwana dalej Fundacją)została ustanowiona przez Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego z siedzibą w Krakowie, ul. Garncarska 24, aktem notarialnym, który sporządził w dniu 27 marca 2009 roku notariusz Joanna Cicio prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, ul. Wenecja 1/4.

 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

 3. Fundacja została utworzona dla realizacji celów społecznie użytecznych, zgodnych z pod-stawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej, w postaci działalności dobroczynnej oraz charytatywno-opiekuńczej w sferze pożytku publicznego w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 2. działalności charytatywnej;

 3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

 4. ochrony i promocji zdrowia;

 5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 6. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

 7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 1. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. Dz. U. 1984 Nr 21, poz. 97 oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Siedziba Fundacji

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Kamesznica, w gminie Milówka, w powiecie żywieckim, województwie śląskim.

§ 3.

Obszar działania

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może być członkiem innych organizacji społecznych, których cele oraz działalność są zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

 3. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych umową obu fundacji. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały.

 4. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

 5. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 4.

Czas

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Rozdział II. CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§ 5.

Cele Fundacji

 1. Celem statutowym Fundacji jest wyłącznie działalność dobroczynna oraz charytatywno-opiekuńcza w sferze pożytku publicznego, polegająca w szczególności na:

a.) udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym, obłożnie lub terminalnie chorym oraz ich rodzinom;

b.) opiece nad osobami znajdującymi się na marginesie społeczeństwa, skazanymi na samo-dzielne zmaganie się z chorobą, ubóstwem, wykluczeniem społecznym i patologiami;

c.) wspieraniu postaw samodzielnego wychodzenia z choroby, ubóstwa, patologii i wykluczenia ze społeczeństwa;

d.) organizacji wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i chorych;

e.) promocji zdrowia oraz edukacji w zakresie leczenia paliatywnego;

f.) wspieraniu działań organizacji i instytucji zajmujących się działalnością na rzecz niepełno-sprawnych i chorych;

g.) finansowaniu turnusów rehabilitacyjnych;

h.) finansowaniu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób pracujących na rzecz ludzi chorych i niepełnosprawnych;

i.) pomocy materialnej w sytuacjach losowych;

j.) wspieraniu chorych i niepełnosprawnych mieszkanek domów opieki ? ze szczególnym uwzględnieniem Placówki Całodobowej Opieki Domu Opieki im. Jana Pawła II
w Kamesznicy;

k.) prowadzeniu działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób niepełno-sprawnych, chorych, wykluczonych oraz osób pracujących z nimi;

l.) prowadzeniu i wspieraniu działalności formacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej, w tym organizowaniu kursów, warsztatów, seminariów i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele;

m.) rozwijaniu kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowaniu różnorodnych form współpracy i wspierania osób niepełnosprawnych;

n.) dofinansowaniu zakupu sprzętu dla osób niepełnosprawnych;

o.) prowadzeniu działalności charytatywnej w duchu chrześcijańskim;

p.) wspieraniu działań statutowych Placówki Całodobowej Opieki Domu Opieki im. Jana Pawła II w Kamesznicy;

q.) udostępnianiu osobom niepełnosprawnym zaplecza fizjoterapeutycznego.

2. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego w rozumieniu ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i może być prowadzona wyłącznie jako działalność nieodpłatna. Działalność taka jest wyłączną statutową działalnością Fundacji. Poza tą sferą Fundacja nie może prowadzić żadnej działalności.

3. Fundacja prowadzi działalność statutową pożytku publicznego wyłącznie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej
w stosunku do społeczeństwa.

4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 6.

Sposób realizacji celów Fundacji

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a.) pomoc finansową bądź rzeczową w wypadkach losowych i w chorobach lub niepełno-sprawności;

b.) doraźną lub stałą pomoc finansową dla rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych oraz poważnie lub terminalnie chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

c.) pomoc materialną (nie w formie pieniężnej) dla ubogich, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci w rodzinach patologicznych;

d.) pomoc finansową i materialną dla instytucji, które roztaczają opiekę nad chorymi, niepełnosprawnymi i ubogimi, w szczególności dla Placówki Całodobowej Opieki Domu Opieki im. Jana Pawła II w Kamesznicy;

e.) finansowanie dożywiania dzieci z rodzin ubogich prowadzonego przez szkoły;

f.) organizowanie lub finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dotkniętych patologią.

2. Fundacja realizuje swoje cele także poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji oraz poprzez współpracę krajową i zagraniczną ze świeckimi osobami prawnymi
i kościelnymi osobami prawnymi.

3. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiotem działalności Fundacji jest:

a.) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;

b.) 94.91.Z Działalność organizacji religijnych;

c.) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi;

d.) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

e.) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Rozdział III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 7.

Majątek Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie łącznej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

 2. Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działania.

§ 8.

Dochody Fundacji

 1. Dochodami Fundacji są w szczególności:

a.) świadczenia Fundatora;

b.) darowizny, spadki, zapisy;

c.) dotacje i subwencje osób prawnych lub fizycznych;

d.) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

e.) odsetki bankowe;

f.) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji;

g.) papiery wartościowe.

2. Dochody pochodzące z subwencji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. Fundacja przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych z zakresu pożytku publicznego. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości.

Rozdział IV. SKŁAD I ORGANIZACJA ORGANÓW FUNDACJI

§ 9.

Organy Fundacji

 1. Organami Fundacji są:

a.) Rada Fundacji;

b.) Zarząd Fundacji.

2. Członkami Organów Fundacji mogą być wyłącznie członkinieZgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W przypadkach wyjątkowych zasług dla rozwoju Fundacji,
w skład Organów Fundacji mogą być powołane honorowo osoby spoza ww. zgromadzenia zakonnego.

3. Członkowie organów Fundacji wykonują swoje funkcje społecznie i nie mogą za wykonaną pracę pobierać wynagrodzenia z Fundacji. Rada Fundacji może przyznać członkom organów Fundacji zwrot kosztów koniecznych oraz wydatków poniesionych w związku z pełnioną funkcją.

§ 10.

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji, zwana dalej ?Radą?, jest organem najwyższym Fundacji o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych, stanowiących, opiniodawczych i kontrolnych.

 2. Rada składa się z trzech do sześciu członków.

 3. Członków Rady powołuje Fundator, wybierając spośród nich Przewodniczącego. Fundator może odwołać każdego członka Rady w każdym czasie i na to miejsce powołać innego. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 4. Członkowie Rady:

a.) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

b.) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:

a.) śmierci;

b.) długotrwałej i ciężkiej choroby uniemożliwiającej dalsze pełnienie funkcji;

c.) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa;

d.) utraty zdolności do bycia Członkiem Rady Fundacji, na skutek zaistnienia okoliczności,
o których mowa w ust. 6 lub zaistnienia konfliktu interesów, o którym mowa w ust. 8.;

e.) odwołania.

6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.

7. Odwołanie ze składu Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Nie dotyczy to Fundatora, który ma zapewnione miejsce
w Radzie Fundacji i nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

§ 11.

Działanie Rady

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo innego członka Rady. Zaproszenia na posiedzenie Rady winny być doręczone członkom Rady listami poleconymi, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady. Zaproszenie winno zawierać: datę, miejsce i czas posiedzenia Rady, porządek obrad oraz ewentualne projekty uchwał. W przypadku obecności wszystkich członków Rady, posiedzenie może się odbyć także bez formalnego zwołania, o ile nikt z obecnych jej członków nie wyrazi na piśmie swojego sprzeciwu.

 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 4. Dla podejmowania uchwał konieczna jest obecność co najmniej 2/3 statutowego składu Rady.

 5. Rada może uchwalić Regulamin swojego działania.

§ 12.

Zadania Rady

 1. Rada jest najwyższym organem Fundacji.

 2. Do zadań Rady należy w szczególności:

  a.) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

  b.) kontrola oraz ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i ocena rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji;

  c.) nadzór oraz kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;

  d.) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją lub
  o likwidacji Fundacji;

  e.) wyrażanie zgody na zmiany w Statucie Fundacji, których dokonuje Zarząd w myśl § 20 ust. 2 h) niniejszego Statutu;

  f.) uchwalenie regulaminu określającego tryb pracy Zarządu i podział czynności pomiędzy członków Zarządu;

  g.) zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz preliminarza budżetu rocznego Fundacji;

  h.) przyjmowanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i sprawozdania z działalności Fundacji;

  i.) zatwierdzanie w formie uchwały wydatków powyżej 50.000 zł;

  j.) ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji;

  k.) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane przez Radę inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności
  i celowości poczynionych wydatków;

  l.) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją;

m.) uchwalenie Regulaminu Rady Fundacji.

§ 13.

Uprawnienia Rady

Rada Fundacji, w celu wykonywania swych zadań, jest uprawniona w szczególności do:

a.) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;

b.) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 14.

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji, w swoim pierwotnym składzie, jest powoływany przez Przełożoną Generalną Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego jako Fundatora.

 2. Zmian w swoim pierwotnym składzie Zarządu dokonuje Fundator w porozumieniu z Radą Fundacji.

§ 15.

Skład Zarządu

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 5 członków i powoływany jest na czas nieoznaczony.

 2. Przełożona Generalna Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego wyznacza spośród członków zarządu Prezesa.

 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu albo odwołania z Zarządu.

 4. Przełożona Generalna Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego może odwołać w każdym czasie członka Zarządu z własnej inicjatywy lub na jego wniosek.

§ 16.

Odwołanie ze składu Zarządu

W razie wykrycia działań Zarządu Fundacji, które są niezgodne z prawem lub celami statutowymi Fundacji, Rada Fundacji może jednomyślną uchwałą podjąć decyzję o odwołaniu z Zarządu konkretnej osoby lub o odwołaniu całego składu Zarządu. W tym ostatnim przypadku Rada powołuje jednocześnie nowy skład Zarządu.

§ 17.

Kompetencje Zarządu

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji, a w szczególności:

a.) przedstawianie okresowych i wieloletnich planów działania oraz planów finansowych Radzie Fundacji;

b.) sprawowanie bieżącego i ogólnego zarządu nad majątkiem Fundacji;

c.) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

2. Do zadań Zarządu Fundacji należy:

a.) kierowanie działalnością Fundacji, odpowiadającą za realizację jej celów statutowych;

b.) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

c.) wydawanie zarządzeń lub uchwalanie regulaminów w sprawach wewnętrznych Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji;

d.) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;

e.) tworzenie i znoszenie oddziałów, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji za zgodą Rady Fundacji;

f.) powoływanie i odwoływanie osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednostkach organizacyjnych;

g.) ustalanie zasad zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, w sposób zgodny z wytycznymi Rady Fundacji;

h.) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie Fundacji.

3. Zarząd jest zobowiązany do uzyskiwania zgody Rady Fundacji w formie uchwały na wydatki powyżej 50.000 zł.

4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości Fundacji.

§ 18.

Ważność uchwał Zarządu

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Fundacji.
W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 19.

Reprezentacja Fundacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

§ 20.

Zakazy

Zabronione jest:

a.) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej założyciela, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi założyciel Fundacji, członkowie jej organów lub jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?;

b.) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej założyciela, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c.) wykorzystywanie majątku na rzecz założyciela Fundacji, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

d.) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą założyciel Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21.

Likwidacja Fundacji

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku i w innych wypadkach wskazanych w ustawach.

§ 22.

Decyzja o likwidacji

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Wniosek musi zostać podjęty w drodze uchwały wymagającej 2/3 głosów Zarządu.

§ 23.

Majątek polikwidacyjny

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji.

Kraków, dnia 27 marca 2009 r.